У попередній публікації ми розглядали питання виведення коштів з рахунку ФГ. Сьогодні мова піде про ТОВ.
Хоча відразу скажемо, що варіанти виведення однакові як для ФГ, так і для ТОВ. Тому будь-яке ТОВ може користуватися порадами попередньої публікації. Але у порівнянні з ФГ для ТОВ таки є певні особливості виплати дивідендів.
Окрім того, детальніше розкажемо про окремі найпопулярніші варіанти виведення коштів.

Навіщо виводити кошти з рахунку?

ТОВ створюється з метою отримання прибутку. Діяльність, яку воно здійснює, є лише засобом для досягнення цілі отримання прибутку.

Але після того, як прибуток отримано, його потрібно якимось чином передати (виплатити) засновникам (учасникам) ТОВ.

Таким чином, якщо ми кажемо про виведення коштів з рахунку, мається на увазі передача такого прибутку (коштів, майна) у власність учасників. Тобто, виведення коштів це законна передача майна, коштів від ТОВ його учасникам.

Стандартний спосіб такої передачі виплата дивідендів.

Особливості виведення коштів через розподіл дивідендів

Визначені ст. 26 і ст. 27 Закону про ТОВ (Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Дивіденди виплачують тільки за рахунок чистого прибутку. Отже, якщо ТОВ має збиток, виплатити дивіденди не можна. Якщо збиткове ТОВ таки здійснює відповідну виплату, назвати її дивідендами немає підстав. Фактично це якась інша виплата, а не дивіденди. Аналізувати характер цієї виплати тут не будемо.

Документальним підтвердженням наявності прибутку є фінзвітність ТОВ. Чистий прибуток за відповідний звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік) показується у рядку 2350 Звіту про фінрезультати. А загальний чистий прибуток, враховуючи прибутки і збитки минулих років, станом на кінець звітного періоду у рядку 1420 Балансу.

Таким чином, якщо в цих рядках є позитивне значення, то це і є чистий прибуток, який можна розподіляти як дивіденди. Значення цих рядків може відрізнятися. Тому ці значення потрібно в кожному конкретному випадку аналізувати.

NB: Наприклад, в рядку 1420 маємо збиток чи нульове значення, а в рядку 2350 прибуток. Потрібно проаналізувати, як утворилося значення в рядку 1420. Наприклад, це збиток минулого року. Виходить, в поточному році прибуток (у рядку 2350). Такий прибуток поточного року ТОВ може розподілити на дивіденди, або ж розподілити цей прибуток на погашення збитку минулого року.

Або обернена ситуація. Збиток в рядку 2350, а в рядку 1420 прибуток. Це може означати, що за минулі роки отримано прибуток, який не розподілили, а в поточному році збиток. Тому ТОВ може прибуток минулих років розподілити на виплату дивідендів або на погашення збитку поточного року.

Дивіденди виплачують пропорційно розміру часток у статутному капіталі ТОВ. Наприклад, ТОВ має двох учасників, частка одного 30%, другого 70%. Якщо до розподілу направлено прибуток 100 000 грн, то першому до нарахування належить 30 000 грн, другому 70 000 грн. З нарахованих дивідендів утримуються податки, про які нижче.

Приймають рішення про розподіл чистого прибутку і виплату дивідендів загальні збори ТОВ (див. п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ). Своє рішення збори оформляють протоколом. Додатком до протоколу має бути фінзвітність за відповідний період, яка підтверджує суму чистого прибутку, який розподіляється.

NB: Отже, протокол є підставою для виплати ТОВ дивідендів.

За загальним правилом, дивіденди виплачують у грошовій формі. Але за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники ТОВ, дивіденди можна виплатити іншим майном.

Дивіденди можуть виплачувати за будь-який період, рівний кварталу. Тобто, дивіденди можуть виплачуватися щонайменше за кожен квартал. Але статутом ТОВ може передбачатися й будь-який інший період. Наприклад, місяць.

У разі встановлення місячного періоду для виплати дивідендів ТОВ має щомісяця складати фінзвітність. Про щомісячне складання фінзвітності також потрібно зазначати в статуті.

Дивіденди мають виплатити у строк не пізніше 6 місяців з дня прийняття рішення про їх виплату. Хоча інший строк може встановлюватися статутом чи рішенням загальних зборів.

ТОВ не має права приймати рішення про виплату дивідендів, якщо:

 • не здійснило розрахунки з учасником, який вийшов з ТОВ, або з правонаступниками учасників;
 • майна ТОВ недостатньо для задоволення вимог кредиторів;
 • учаснику, який не повністю вніс свій вклад;
 • додаткові умови можуть встановлюватися статутом.

Особливості оподаткування

Відповідно до пп. 14.1.49 ПКУ дивіденди це платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Таким чином, з точки зору оподаткування виплата учасникам (засновникам) ТОВ буде дивідендами, якщо вона здійснена:

 1. у зв’язку з розподілом частини його прибутку,
 2. розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

При виплаті дивідендів учасникам фізособам ТОВ має утримати за рахунок суми таких дивідендів ВЗ за ставкою 1,5% і ПДФО за ставкою (див. пп. 14.1.268, п. 167.5 ПКУ):

 • 5%, якщо ТОВ є платником податку на прибуток;
 • 9%, якщо ТОВ є платником ЄП групи 3 чи 4.

Наприклад, якщо ТОВ платник податку на прибуток нарахувало учаснику фізособі 70 000 грн. дивідендів, з них потрібно утримати ПДФО 3 500 грн. (70 000 х 5%) і ВЗ 1 050 грн. (70 000 х 1,5%). За вирахуванням податків належить до виплати на руки 66 450 грн. (70 000 – 3 500 – 1 050).

У формі 1ДФ юрособа ТОВ відображає виплачені дивіденди з ознакою доходу «109».

Якщо дивіденди нараховані, але не виплачені — ПДФО і ВЗ сплачують протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем місяця нарахування (див. пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 168.1.5 ПКУ).

Авансовий внесок з податку на прибуток.

Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів не справляється ТОВ (див. пп. 57.1-1.3 ПКУ):

 • якщо дивіденди виплачуються на користь фізичних осіб;
 • якщо ТОВ є платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
 • якщо дивіденди виплачують на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб.

Якщо ТОВ виплачує дивіденди на користь юридичних осіб, потрібно нарахувати авансовий внесок при виплаті дивідендів. Особливості розрахунку авансового внеску наведені в пп. 57.1-1.1 ПКУ. Тут ми це питання не розглядаємо.

Готівкові обмеження

Якщо дивіденди виплачуються готівкою з каси ТОВ, протягом дня можна виплатити (див. п. 6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148):

 • фізособі до 50 000 грн;
 • юрособі до 10 000 грн.

Надання поворотної безвідсоткової фіндопомоги

Це, мабуть, найпопулярніший після дивідендів спосіб виведення коштів з рахунку ТОВ.

У випадку з наданням поворотної фіндопомоги укладається договір позики, особливості якого встановлені ст. 1046 ст. 1053 ЦКУ. Відповідно до ч. 1 ст. 1047 ЦКУ договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір НМДГ (170 грн.).

Базовим недоліком цього варіанту є необхідність повернути кошти. Позика має бути повернута у строк та в порядку, що встановлені договором (ч. 1 ст. 1049 ЦКУ). Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Причому строк надання фіндопомоги жодним нормативним документом не обмежується. Тому такий договір можна укласти і на 10, на 20, на 50 років тощо. Уявіть, що строк 50 років це майже як дарування, назавжди.

Одна з неприємностей договорів позики необхідність дисконтування заборгованості за позикою, якщо договір позики на дату балансу є довгостроковим (передбачається погашення більше року). Про дисконтування ми писали, наприклад, тут, тут.

Якщо фіндопомога надається фізособі, то вона не обкладається ПДФО і ВЗ згідно з пп. 165.1.31 ПКУ. Але у разі надання такої допомоги ТОВ має відобразити її у формі № 1ДФ з ознакою доходу «197».

Варто сказати, що якщо отримувачем фіндопомоги є платник ЄП групи 3, то сума такої фіндомопоги не включається в дохід такого платника, тільки якщо повертається протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (див. пп. 3 п. 292.11 ПКУ).

Надання безповоротної фіндопомоги

Черговий популярний варіант виведення коштів. Може оформлятися договором дарування (ч. 1 ст. 717 ЦКУ) чи пожертви (ч. 1 ст. 729 ЦКУ). Основна відмінність пожертви від дарування, що пожертва надається для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Наприклад, для відпочинку на курортах Єгипту. Якщо пожертва використовується не за призначенням (наприклад, відпочили в Туреччині замість Єгипту), пожертвувач має право вимагати розірвати договір пожертви.

Якщо безповоротна фіндопомога надається фізособі, вона підлягає оподаткуванню, як додаткове благо, згідно з п. «ґ» пп. 164.2.17 ПКУ. Тобто, утримується ВЗ за ставкою 1,5% і ПДФО за ставкою 18%. На руки фізособі перераховується фіндопомога за мінусом утриманих податків. У формі № 1ДФ ТОВ відображає цю допомогу з ознакою доходу «126».

Якщо ТОВ є платником податку на прибуток і застосовує коригування фінрезультату на податкові різниці, у разі надання безповоротної фіндопомоги можуть застосовуватися різниці за пп. 140.5.9 чи пп. 140.5.10 ПКУ. Особливості застосування цих різниць тут не розглядаються.

Олександр Золотухін, консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram