Жителі села відіграють велику роль в формуванні місцевого самоврядування та безпосередньо впливають на процеси, пов’язані із благоустроєм в громаді та розвитком села. Через ефективну реалізацію прав жителів села відбуваються якісні перетворення в територіальній громаді. Знаючи свої права, кожен житель села зможете взяти участь у розбудові села та поліпшити умови проживання в ньому. Тому, розглянемо коротко, яку роль законодавець закріпив за жителями села в чинному законодавстві України. 

Друзі, цією публікацією GrowHow розпочинає серію публікацій про місцеве самоврядування, як громадам розвиватись тощо, адже саме село є основою країни та її майбутнього.

NB: Конституція України проголошує, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади ― жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста ― самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (ст.140).

Місцеве самоврядування ― це форма в якій реалізується право жителів села на волевиявлення в тій чи іншій сфері життєдіяльності села. Саме народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст.5 Конституції України), а не навпаки.Тому, знання жителями сіл своїх прав та їх реалізація на практиці через громадські ініціативи є рушійною силою в перетвореннях на місцевому рівні. Адже, кожному гарантується право знати свої права і обов’язки (ст. 57 Конституції України). Отже, на кожного жителя села покладена  соціальна відповідальність за дії або бездіяльність у питаннях місцевого самоврядування того чи іншого села.

Важливу роль відіграє громадський контроль жителів села за рішеннями, що приймаються органами місцевого самоврядування у відношенні села. Нагадаємо, що органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради (ч.4 ст.140 Конституції України). В той же час, відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі ― Закон №280/97-ВР): «Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.». Отже, питання спільних інтересів села можуть вирішуватися самостійно через самоорганізацію, так через посадових осіб, які займають виборні посади.

Непоодинокими є випадки, коли жителі села позбавлені можливості впливати на процеси розвитку села через необізнаність, правовий нігілізм або низький рівень зацікавленості, що створює передумови для прийняття рішень органами місцевого самоврядування, що носять формальний характер дотримання процедур, передбачених Законом №280/97-ВР. В такому разі, жителі села опиняються в ситуації, коли вони ізольовані від можливості впливу на ті чи інші рішення, блокування їх або навпаки просування. Важливим є те, що будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються (ч.2 ст.3 Закону №280/97-ВР). Але, в умовах воєнного чи надзвичайного стану може бути застосоване обмеження прав територіальних громад. Такі обмеження переслідують в першу чергу мету – дотримання законів воєнного часу, що створюють передумови для захисту життя та здоров’я жителів відповідної громади. Означені обмеження не є порушенням прав та інтересів громадян та розглядаються цілком виправданими в умовах існуючої агресії зовнішнього ворога.

Система місцевого самоврядування на рівні села, селища складається з:
 • територіальної громади;
 • сільської, селищної ради;
 • сільського, селищного голови;
 • виконавчих органів сільської, селищної ради;
 • органів самоорганізації населення.

Водночас спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, представляють районні та обласні ради.

Жителі села можуть брати безпосередню участь в управлінні місцевим самоврядуванням, бути обраними до органів місцевого самоврядування та приймати активну участь в місцевих ініціативах.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування (ч.1 ст.9 Закону №280/97-ВР). Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи (ч.3 ст.9 Закону №280/97-ВР).

Важливе значення відводиться громадським слуханням, які має право проводити територіальна громада, зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування (ч.1 ст.13 Закону №280/97-ВР). При цьому, громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік, а внесені пропозиції за результатами громадських слухань підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Окреслимо основні права жителів села:
 • у складі територіальної громади ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування (ч.1 ст.9 Закону №280/97-ВР);
 • у складі територіальної громади проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування (ч.1 ст.13 Закону №280/97-ВР);
 • у складі територіальної громади у будь-який час можуть достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень (ч.2 ст.75 Закону №280/97-ВР);
 • інші права, передбачені чинним законодавством України.

Через органи місцевого самоврядування жителі села мають можливість впливати на внутрішні процеси розвитку села, зокрема питання: соціального розвитку села; охорони здоров’я, розвитку інфраструктури, освіти, економічних питань, культури тощо. Проактивність територіальних громад є запорукою розвитку села та дозволяє контролювати предметність, обсяг, спрямованість рішень сільських, селищних рад, які мають відповідати інтересам територіальної громади та узгоджуватись із загальнодержавними програмами розвитку сільської місцевості.

NB: На практиці, ініціативні групи жителів села, керуючись положеннями  Закону №280/97-ВР, після спільних обговорень та/або проведення зборів мають права подавати звернення до сільських, селищних рад, з метою врегулювання питань, що стосуються життя громади. Серед найпоширеніших питань, що турбують жителів сіл, селищ є: благоустрій доріг; дотримання суб’єктами господарювання, що розміщені на території села, норм чинного законодавства в сфері екології, правил дорожнього руху,  дотримання вимог щодо шуму, санітарних правил, безпечності виробництва тощо; облаштування соціальних об’єктів, що покликані задовільнити потреби громади тощо.

Жителі села мають право доступу до публічної інформації, яка стала відкритою з прийняттям Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 13.01.2011р. (далі ― Закон України № 2939-VI), окрім випадків передбачених законом. Нагадаємо, що публічна інформація ― це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом (ч.1 ст.1 Закону України № 2939-VI).

Отже, жителі села мають право знати, які статті місцевого бюджету закладені в нього та на які програми були спрямовані грошові кошти, чи наприклад закладені витрати на ремонт місцевих доріг в цьому році чи спрямовані кошти на потреби села, та чи виконаний бюджет у відповідності до вимог цільового його призначення. Володіння цією інформацією надасть змогу контролювати витрати місцевого бюджету та визначати пріоритетні завдання, що виникають в сільській місцевості.

Цю інформацію жителі сел мають право отримувати на письмовий запит користуючись правом передбачений ст.40 Конституції України, у відповідності до якого: «Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.».

Окрім цього, відповідно до положень ч.1 ст.57 Конституції України: «Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом». Тому, жителі села мають право бути ознайомлені із змістом рішень органів місцевого самоврядування, що так чи інакше впливають на права та інтереси жителів села.

Система органів місцевого самоврядування покликана забезпечити права та інтереси жителів громади, аналізувати існуючі потреби, проблеми села та ефективно впроваджувати заходи з реалізації програм розвитку села, підвищення рівня життя селян в найважливіших сферах.

Підсумовуючи викладене, хотілось би закцентувати увагу на важливості знання своїх прав та продуктивній їх реалізації задля покращення життя територіальної громади, та прояву своєї активної позиції через:
 • участь в обговоренні в місцевих групах, що створюються місцевими активістами у месенджерах;
 • участь в опитуванні задля прийняття спільних рішень щодо шляхів подолання нагальних проблем у громаді;
 • участь у зборах громади на яких піднімаються питання забудови села (особливо промислової), розвитку інфраструктури, заслуховуються звіти відповідальних осіб з органів місцевого самоврядування;
 • волевиявлення на місцевих виборах;
 • звернення громадян задля вирішення проблем окремої частини села чи села загалом;
 • дотримання норм чинного законодавства та заклику до важливості їх дотримання іншими суб’єктами місцевого самоврядування тощо.

Кожен житель села ― це частина цілого, і голос та думка кожного мають бути дослухані, адже ваші дії ― це вклад у майбутнє своїх нащадків, і яким він буде залежить саме від вас.

Анна ФРАНКОВА, Адвокат
Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram