Зберегти врожай, зібраний у 2022 році, і не допустити його втрат на сьогодні є одним із основних викликів для аграріїв. Під час зберігання втрати можуть становити 70% від загального обсягу. До таких втрат призводить стан зернової маси, адже під час зберігання зерно основної культури продовжуватиме дозрівати, воно дихатиме, у ньому розмножуватимуться мікроорганізми, кліщі, комахи, життєдіяльність яких призведе до зігрівання, забруднення й пошкодження зерна, зокрема зерно може проростати, пліснявіти.

Якісно очищаємо зерно — готуємо його до закладання

Для забезпечення тривалого зберігання зібраного врожаю зерна рекомендовано завантажувати на зберігання тільки чисте і відсортоване зерно.

NB: Тому відразу після збирання необхідно забезпечити підготовку врожаю та здійснити попереднє, первинне і вторинне очищення, під час якого із зерна видалити насіння бур’янів, рештки рослин, пил, а також інші небажані домішки (дрібні камінці, землю, пісок) та повітря.

Так, повітря, яке міститиметься в прошарках між зерном, за фізико-хімічними показниками (газовий склад, температура, відносна вологість, барометричний тиск) значно відрізнятиметься від повітря в навколишньому середовищі. Як правило, воно матиме вищу температуру і відносну вологість, більший вміст діоксиду вуглецю, а в умовах охолодження чи герметизації зернової маси його показники будуть змінюватися.

На току рекомендовано забезпечити сипучість зернової маси, щоб не дати застрягнути зернинам під час сушіння в механізмах і приладах сушарки. Також зернову масу необхідно максимально очистити від домішок для недопущення її псування через самозігрівання.

NB: Зернова маса повинна мати вологість не вище 18% і містити домішок не більше 8%.

 

Насіння бур’янів важко відокремлюється від зерна основної культури через близькі параметри їх розмірів і питому вагу насіння цих бур’янів, а окреме містить отруйні речовини, небажані як для використання зерна для годівлі тварин, так і на виготовлення з нього продукції. Рівень такого засмічення може коливатися від 2 до 15%. Тому обов’язково рекомендовано зернову масу очищувати від насіння бур’янів.

Одним із способів очищення є очищення за допомогою по­­вітря­них стру­ме­нів, як го­ри­зон­таль­но­го (ма­ши­ни пер­вин­но­го очи­щен­ня) так і вер­ти­каль­но­го спрямування (у зерно­очи­­щу­валь­них ко­лон­ах, на сор­ту­валь­них сто­лах то­що).

Для безперебійної роботи машин регулюють силу струменя та періодично очищують фільтри і пилоуловлювачі.

NB: Під час очищення вологої маси зерна швидкість повітря­но­го стру­ме­ня рекомендовано збіль­шувати. Для цього зни­зу під ме­та­ле­ву сітку подається повітря вер­ти­каль­но на пнев­ма­тичні сор­­­ту­вальні насипи, роз­поділяючи зер­но­ву ма­су за щільністю та ко­е­фіцієнтом тер­тя. 

Після первинної обробки на пнев­ма­тич­них сор­ту­валь­них сто­лах зер­но­ву ма­су роз­поділяють на фрак­ції. Під час цієї операції зер­но пше­ниці, вівса, яч­ме­ню, греч­ки очищаю­ть від насіння ди­кої редь­ки, а також інших  домішок. Маючи різну щільність, а також роз­мір і фор­му, домішки будуть роз­поділяти­ся у зер­новій масі у різних шарах.

Для відокремлення домішок насіння бур’янів від зерна рекомендовано використовувати ре­ші­тки (сита) з різними розмірами і формою отворів для просіювання насіння. На­при­клад, зерно жи­та і на­­сіння пирію ма­ло відрізняєть­ся за ши­ри­ною і знач­но відрізняються за тов­щи­ною, то­му йо­го се­па­ру­ють на си­тах з дов­га­с­ти­ми от­во­ра­ми. У разі просівання вологого і ма­ло сипучого зерна  збільшують частоту коливань решіток.

NB: Для відокремлення зерна від насіння бур’янів за різної їх до­вжи­ни застосовують дис­ко­ві або циліндрич­ні трієри.  Дис­кові трієри поділяються на вівсюжні та кукільні і розрізняють­ся за розміра­ми комірок.

За формою по­верхні і конфігурацією зер­на чи насіння зер­но­ву суміш роз­поділя­ють на фрикційних (гірки) і гвин­то­вих (змійки) се­па­ра­то­рах. 

Сучасний  ринок сільськогосподарської техніки та механізмів пропонує великий вибір сепараторів для очищення зерна різних сільськогосподарських культур.

На сьогодні запропоновано прин­ци­по­во но­вий спосіб очищення зер­на — за допомогою гравітаційно­го ру­ху (са­моплину) зер­но­вої ма­си не­ру­хо­ми­ми ре­ше­та­ми і розділення великих і дрібних домішок.

До основних  пе­ре­ва­г гравітаційно­го ­очис­ни­ка зер­на порівня­но з тра­диційни­ми належать: відсутність трав­му­ван­ня зер­на, забезпечення попереднього очи­щен­ня зер­но­во­ї маси від дов­гих домі­шок на рівні 77%, зменшення втра­т зер­на до 1%, очи­щен­ня зер­на від ос­нов­них до­мішок без за­т­рат енергії, здійснення операції з очищення під час за­ван­та­жен­ня зер­на у схо­ви­ще, а також невеликі ма­са і га­ба­рити, зручність ус­та­нов­лен­ня (без­по­се­ред­ньо над схо­ви­щем).

Очищення зернових мас від домішок насіння бур’янів і сор­ту­ван­ня най­е­фек­тивніше здійснюється на се­па­ра­то­рах вібраційної дії. Під час вібрації ви­ко­нується ос­нов­не за­вдан­ня се­па­ру­ван­ня: пе­реміщен­ня ча­с­ток фракцій, що роз­поділя­ють­ся, в різні на­прям­ки ро­бо­чо­го про­сто­ру.

Ігор СТОРЧОУС, кандидат с/г наук

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram