На сьогодні все більше виробників звертають увагу на органічне виробництво, адже й попит зростає. Але стати виробником органіки не так просто, як здавалося б. Потрібно вести агровиробництво відповідно до чітких правила та норм, визначених як українським законодавством, так і міжнародними стандартами сертифікації виробників органічної продукції. У першу чергу усім відома норма — впродовж трьох років на полях, відведених під органічне вирощування, не повинно бути жодних добрив, хімічних препаратів тощо. Однак є низка інших правил та норм.

Хто може стати органічним виробником? Визначення органічної продукції

Одним із перспективних напрямів розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні є виробництво органічної сільськогосподарської продукції та сировини. У законодавстві Україні правові питання органічного сільськогосподарського виробництва врегульовані спеціальним Законом України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 р. та виданим на його виконання підзаконними нормативно-правовими актами.

Читайте: Україна входить до ТОП-10 виробників органіки

Відповідно до згаданого вище Закону виробництвом органічної продукції (сировини) визнається виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (зокрема, з вирощування та переробки), де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені цим Законом для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів.

Здійснювати виробництво органічної продукції (сировини) має право фізична чи юридична особа, яка пройшла оцінку відповідності виробництва органічної продукції (сировини), отримала сертифікат відповідності та включена до Реєстру виробників органічної продукції (сировини).

Правила, яких варто дотримуватись виробникам органіки

У ст. 18 Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» закріплені загальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження, а саме:

 • використання методів, що оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин рослинам, зберігаючи земельні та інші природні ресурси, необхідні для виробництва органічної продукції (сировини);
 • впровадження ґрунтоохоронних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які запобігають виникненню у ґрунті ерозійних чи інших деградаційних процесів;
 • підтримання стійкості рослин профілактичними заходами шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників і хвороб, відповідних сівозмін, механічних, фізичних та біологічних методів захисту;
 • збільшення популяції корисних комах, мікроорганізмів та природних паразитів як біологічного контролю шкідників та хвороб рослин;
 • використання як добрив матеріалів мікробіологічного, рослинного чи тваринного походження, які розщеплюються біологічно;
 • використання лише сертифікованих органічного насіння та посадкового матеріалу;
 • добрива та поліпшувачі ґрунту можуть використовуватися, лише якщо їх використання було дозволено, при цьому забороняється використовувати мінеральні азотні добрива;
 • у разі встановлення загрози для рослин продукти для захисту рослин можуть використовуватися, лише якщо їх використання було дозволено;
 • продукти для очищення та дезінфекції при виробництві продукції рослинництва використовуються, лише якщо їх використання дозволено при органічному виробництві.

NB: Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 587 (далі – Правила). Ці Правила визначають технологічні особливості виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження.

Сівозміна на збереження родючості ґрунтів

Основою виробництва органічної продукції є виключення з технологічного процесу її виробництва застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів і їх похідних та продуктів, вироблених з генетично модифікованих організмів, консервантів.

Згідно вимог чинного законодавства у процесі виробництва органічної продукції її виробник повинен забезпечити:

 • провадження господарської діяльності, що не має шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів, сприяє підвищенню їх родючості та збереженню інших якісних показників, зменшує негативний вплив на ґрунти, запобігає незворотній втраті гумусу, поживних речовин тощо;
 • мінімальне використання ресурсів, що не відновлюються, і продуктів несільськогосподарського походження;
 • використання переваг біологізації землеробства через розширення посівів багаторічних трав і впровадження бактеріальних препаратів, збільшення площ сільськогосподарських культур, що посіяні на зелене добриво;
 • використання у виробництві процесів, що не завдають шкоди навколишньому природному середовищу та здоров’ю людей;
 • утилізацію відходів і побічних продуктів рослинного походження в ході виробництва органічної продукції;
 • урахування місцевого або регіонального екологічного балансу під час вибору продукції (сировини) для виробництва.

NB: Чергування культур у сівозміні повинно позитивно впливати на родючість ґрунтів, підтримувати бездефіцитний баланс гумусу і поживних речовин, знижувати рівень забур’яненості, запобігати поширенню шкідників і хвороб рослин, а також захищати ґрунт від ерозії та інших деградаційних процесів.

Ті агровиробники, які здійснюють виробництво органічної продукції, повинні застосовувати багаторічні схеми чергування культур у сівозміні. Зокрема, таким чином, щоб стан ґрунтів під час вирощування попередньої культури відповідав технологічним вимогам щодо вирощування наступної культури, а також забезпечувалося збільшення органічної частини ґрунту і стимулювання його біологічної активності.

Під час виробництва органічної продукції аграрії повинні використовувати тільки агротехнічні методи виробництва.

Читайте: Органік-тренд: цукор

Підбір насіннєвого та садивного матеріалу

Для вирощування органічної продукції використовується насіння і садивний матеріал, отриманий методом органічного виробництва, а саме материнські та батьківські форми рослин, вирощені протягом одного покоління, і багаторічні культури, вирощені протягом двох вегетаційних періодів.

Насіння і садивний матеріал, отримані під час перехідного періоду, а також отримані під час традиційного (неорганічного) виробництва, можуть використовуватися згідно із законодавством. Насіння і садивний матеріал для виробництва органічної продукції повинні бути стійкими до хвороб та шкідників.

Читайте: Грушевий сад як обґрунтований інвестиційний проект

Управління врожайністю через аналіз ґрунту

Під час виробництва органічної продукції застосування органічних добрив повинно сприяти оптимізації живлення рослин і відтворенню родючості ґрунту, забезпеченню бездефіцитного балансу поживних речовин у ґрунті, підвищенню врожайності і якості продукції рослинництва через:

 • проведення аналізу результатів і визначення перспектив господарської діяльності (виробнича спеціалізація), планової врожайності вирощуваних культур;
 • визначення родючості ґрунту згідно з даними агрохімічної паспортизації, застосування різних компостів та інших органічних добрив, їх правильного зберігання і використання;
 • розроблення плану організаційних заходів щодо використання добрив і речовин для покращення ґрунту.

NB: Кількість внесеного з органічними добривами азоту не повинна перевищувати 170 кілограмів на 1 гектар на рік (у разі використання стійлового гною, зокрема висушеного і компостованого, дегідратованого пташиного посліду, компостованих і рідких екскрементів тварин, у тому числі пташиного посліду).

Дозволяється використовувати речовини на основі мікроорганізмів для покращення наявності поживних речовин у ґрунті. Для компостування стійлового гною можуть використовуватися препарати рослинного походження або препарати на основі мікроорганізмів.

Корисні копалини без додаткової переробки можуть використовуватися в разі їх відповідності вимогам органічного виробництва.

NB: Без додаткової переробки можна використовувати підстилковий гній великої рогатої худоби і перегній, отримані під час власного виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження або придбані у виробників, включених до Реєстру виробників органічної продукції.

У разі відсутності у виробника органічної продукції необхідної кількості органічних добрив вони можуть бути придбані у виробників, включених до Реєстру виробників органічної продукції.

Захист рослин під час виробництва органічної продукції відбувається таким чином:

 • варто використовувати сорти та гібриди, стійкі до хвороб та шкідників;
 • впроваджувати механічні, фізичні та біологічні методи захисту рослин.

NB: Засоби, що використовуються як для принади комах (крім розпилювачів феромонів), не повинні потрапляти в навколишнє природне середовище, контактувати з органічною продукцією.

Правила для органічного грибництва

Під час підготовки субстрату (компосту) для вирощування органічних грибів виробник може використовувати такі компоненти:

 • гній та екскременти тварин, які отримані в процесі власного виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження або придбані у виробників, включених до Реєстру виробників органічної продукції. У разі відсутності зазначених компонентів для підготовки субстрату (компосту) можуть застосовуватися компоненти, включені до переліку добрив і речовин для покращення ґрунту, дозволених для застосування у виробництві органічної сільськогосподарської продукції (сировини), але не більш як 25 відсотків загальної ваги всіх складових частин субстрату (компосту) без урахування укривного матеріалу та доданої води;
 • торф, який не зазнав впливу мінеральних добрив та пестицидів, промислового забруднення;
 • солому та інші рослинні рештки, що використовуються в процесі приготування субстрату (компосту), отримані під час власного виробництва органічної продукції або придбані у виробників, включених до Реєстру виробників органічної продукції;
 • деревину, яка не оброблена після вирубки хімічними речовинами;
 • мінеральні добрива і препарати для покращення ґрунту, які дозволені для застосування у виробництві органічної продукції, воду і ґрунт.

Т. О. Коваленко,
доктор юридичних наук,
професор КНУ імені Тараса Шевченка