У строк не пізніше 28 лютого сільгосппідприємства мають подати до статистичних органів Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020 рік — за формою № 50-сг (річна), затвердженою Наказом Держстату від 06.06.2017 р. № 127 (Наказ № 127). Розглянемо особливості заповнення цієї форми для сільгосппідприємств, які займаються рослинництвом.

Базові нормативні документи

Роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», затверджене Наказом Держстату від 24.07.2017 № 17.4–12/18. Це основний роз’яснювальний документ, яким варто керуватися заповнюючи форму № 50-сг.

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», затверджена Наказом Держстату від 06.11.2007 р. № 403.

З того часу, як була видана ця Інструкція, змінилося вже кілька форм № 50-сг. Тому в основній своїй частині Інструкція втратила актуальність. Але ж вона і дотепер не скасована. У будь-якому разі, до неї доречно звертатися для прояснення окремих питань заповнення форми, які не наведені у Роз’ясненні.

Хто має подавати 50-сг?

Відповідно до пп. 3.2.1 Методположень № 289 (Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Держстату від 09.11.2011 № 289) форму № 50-сг складають великі і середні сільськогосподарські підприємства  юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми господарювання (крім фермерських господарств з площею сільськогосподарських угідь менше 1000 гектарів і кількістю працюючих менше 50 осіб).

А п. 1.1 Інструкції № 403 каже, що перелік респондентів, які звітують за формою № 50-сг, визначається органами державної статистики згідно з чинним законодавством та чинною статистичною методологією.

Бачимо, таки не всі сільгосппідприємства мають складати форму № 50-сг. Але і чітких критеріїв, хто має її подавати, немає. Тому радимо кожному сільгосппідприємству завітати на цю сторінку Держстату: http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou

Там вводимо код за ЄДРПОУ сільгосппідприємства у спеціальне поле та отримуємо перелік статистичних форм, які потрібно подавати. Якщо в переліку є 50-сг подаємо її. Якщо немає подавати не потрібно.

Загальні зауваження стосовно заповнення

Підставою для заповнення 50-сг є:

 • первинні документи бухгалтерського обліку (п. 1 Методики розрахунку індексів у сільському господарстві та індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції, затвердженої Наказом Держкомстату від 24.10.2011 р. № 268);
 • дані первинного й бухгалтерського обліку, документів з обліку земель (пп. 3.2.1 Методположень № 289, п. 1.6 Інструкції № 403);
 • показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, фінансової звітності, спеціалізованих форм первинних документів (п. 5 розд. І Роз’яснень).

NB: Вартісні показники наводяться у тисячах гривень (з одним знаком після коми), а натуральні  у штуках, кілограмах, літрах, центнерах, тонах (у цілих значеннях без коми).

Підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність спільно (на умовах кооперації), заповнюють форму у частині свого внеску у виробництво відповідно до укладених угод і витрат. Разом із формою подаються відповідні пояснення.

Окреме зауваження стосовно витрат на виробництво сільгосппродукції. Відповідно до п. 12 П(С)БО 30 «Біологічні активи» сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється:

 1. за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу або
 2. за виробничою собівартістю відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Який з цих двох варіантів обрати, сільгосппідприємство визначає своєю обліковою політикою.

Обравши собівартість, сільгосппродукцію оприбутковують бухгалтерським записом Дт 27 Кт 23 на суму виробничої собівартості, облікованої на рахунку 23.

Обравши справедливу вартість, роблять такий самий запис, але тільки на суму справедливої вартості, зменшеної на очікувані витрати на місці продажу. А потім різницю між справедливою вартістю і собівартістю списують записом Дт 940 Кт 23 чи Дт 23 Кт 710.

NB: Якщо сільгосппідприємство оцінює продукцію за виробничою собівартістю, то проблем з заповненням 50-сг не виникатиме. Адже до неї заносяться саме різні елементи витрат на виробництво продукції. Варто взяти суму собівартості на відповідному бухгалтерському рахунку, виокремити потрібні елементи і занести в різні колонки, рядки звіту.

Якщо ж продукція оцінюється за справедливою вартістю, доведеться зі складу справедливої спершу виокремити суму фактичних витрат, а потім з цих останніх різні елементи цих витрат для того, щоб заповнити 50-сг.

Стосовно сільгосппослуг, наданих сільгосппідприємством. До запровадження форми № 50-сг, затвердженої Наказом № 127, застосовувалася форма, затверджена Наказом Держстату від 27.11.2015 р. № 346. В останній наводилися також показники чистого доходу від реалізації продукції рослинництва, тваринництва і від сільгосппослуг.

Але в чинній на сьогодні формі взагалі немає показників чистого доходу від реалізації. І собівартість в розділі 1 наведена тільки стосовно продукції рослинництва і тваринництва. Таким чином, окремо собівартість наданих сільгосппослуг у чинній формі не наводиться взагалі. Щоправда, в розділі 2 наводиться загальна сума здійснених протягом року витрат як на виробництво сільгосппродукції, так і на сільгосппослуги і сільгоспроботи. То ж у розділі 2 будуть наведені витрати, які включають собівартість наданих послуг, собівартість проданого незавершеного виробництва в рослинництві. Ресурси, витрачені на надання сільгосппослуг, виконання сільгоспробіт, продаж незавершеного виробництва у рослинництві, будуть також зазначатися в розділі 4 форми № 50-сг.

Розділ 1. «Структура собівартості за видами продукції сільського господарства»

Містить два підрозділи (таблиці) окремо стосовно продукції рослинництва і тваринництва. Ми в цій статті розглядаємо тільки підрозділ 1.1 «Продукція рослинництва».

У розрізі окремих видів продукції рослинництва (в окремих рядках) наводяться елементи собівартості та інших витрат.

Загальна сума всіх витрат наведена в рядку 1101. Її знаходимо сплюсувавши дані рядків 1102 і з 1111 по 1122. У свою чергу, дані рядка 1102 знайдемо, додавши показники в рядках з 1103 по 1110.

Тепер дивимося, які три блоки витрат варто навести в розділі 1.1:

 1. Виробнича собівартість виробленої продукції (гр. 1). Це сума витрат, яка обліковувалася на рахунку 23 і після збирання урожаю списана бухгалтерським записом Дт 27 Кт 23, за умови, що сільгосппідприємство обліковує зібрану продукцію за виробничою собівартістю. Якщо ж воно обліковує за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, потрібно буде додатково виокремити з суми, яка списана записом Дт 27 Кт 23 елементи виробничої собівартості. Фактично собівартість в цьому разі дорівнює наведеній вище сумі, збільшеній на суму, що відображалася записом Дт 940 Кт 23 та/або зменшеній на суму запису Дт 23 Кт 710. Ця сума не включає витрати на посіви, які повністю або частково загинули (так звані повторювані витрати, списані Дт 977 Кт 23) а також витрати на незавершене виробництво (витрати, які залишилися на рахунку 23);
 2. Собівартість реалізованої продукції (гр. 13), виробництва як поточного, так і попередніх років. Це сума собівартості власновиробленої сільгосппродукції, списана бухгалтерським записом Дт 791 Кт 901. Але якщо сільгосппродукція обліковується за справедливою вартістю, з цієї суми варто буде взяти тільки ту частину собівартості, яка відповідає сумі фактичних витрат;
 3. Витрати на збут (гр. 14). Це витрати, які обліковуються на рахунку 93.

Перший блок витрат (виробнича собівартість виробленої продукції) розподіляється ще на три:

 • Прямі матеріальні витрати (гр. 2);
 • Прямі витрати на оплату праці (гр. 7). Це сума бухгалтерського запису Дт 23 Кт 661. Але тільки та сума, яка сформувала виробничу собівартість вже вирощеної в поточному році продукції. Частина з цієї суми, яка знаходиться у незавершеному виробництві, повторюваних витратах на загиблі посіви, сюди не відноситься;
 • Інші прямі та загальновиробничі витрати (гр. 8).

Своєю чергою, другий та третій також складаються з окремих видів витрат. Таким чином, всі ці елементи витрат виробничої собівартості, які ми наводитимемо, потрібно брати на рахунку 23.

Прямі матеріальні (гр. 2, яка є сумою граф 3-6) вартість:

 • насіння та посадкового матеріалу (гр. 3). Включає тільки їх первісну вартість, без витрат на підготовку до посіву (протруювання, сортування тощо), завантаження та транспортування до  місця посіву. Ці витрати також включаються до виробничої собівартості, але інших елементів витрат;
 • мінеральних добрив (гр. 4). Сюди не включають витрати на підготовку добрив, завантаження їх у транспортні засоби і розкидачі, вивезення в поле та внесення в ґрунт. Це витрати виробничої собівартості, але стосуються інших елементів витрат;
 • пального і мастильних матеріалів (гр. 5). Наприклад, пальне і мастила, використані комбайнами, тракторами при роботі в полі. Сюди не відноситься вартість пального і мастил, яке списано на загальновиробничі витрати чи витрати на збут;
 • решти матеріальних витрат (гр. 6). Наприклад, вартість послуг внутрішньогосподарських допоміжних підрозділів, вартість пестицидів, засобів протруювання, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних і біологічних засобів, які використані для боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин, вартість унесених власних і придбаних органічних добрив. Витрати, пов’язані з обробітком посівів сільськогосподарських культур (крім вартості використаних матеріалів), відносяться на відповідні культури (групи культур) за певними статтями витрат (пальне, оплата праці тощо). Сюди ще можуть включатися запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту. Детальніше про цей аспект сказано нижче при розгляді прямих витрат, які відображаються в розділі 2 50-сг.

Інші прямі та загальновиробничі витрати (гр. 8, яка є сумою граф 9-12):

 • відрахування на соціальні заходи (гр. 9). Частина суми ЄСВ, яка сформувала виробничу собівартість вирощеної в поточному році сільгосппродукції нарахована записами Дт 23, 91 Кт 652;
 • амортизація необоротних активів (гр. 10) ОЗ, НМА, МНМА. Частина амортизації, яка сформувала виробничу собівартість вирощеної в поточному році сільгосппродукції, Дт 23, 91 Кт 13;
 • оплата послуг сторонніх організацій (гр. 11) з поточного ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілів, внесення добрив, боротьби зі шкідниками рослин і хворобами тварин (уключаючи вартість використаних отрутохімікатів, біопрепаратів, медикаментів та інших засобів захисту), транспортування вантажів тощо. Частина суми послуг, яка сформувала виробничу собівартість вирощеної в поточному році сільгосппродукції Дт 23, 91 Кт 631, 685;
 • решта інших прямих та загальновиробничих витрат (гр. 12). Витрати на підготовку персоналу, службові відрядження, плата за оренду земельних і майнових паїв та витрати, пов’язані з підтриманням орендованих земельних та майнових паїв у належному технічному стані, витрати на проведення поточних і капітальних ремонтів. Частина суми, віднесеної до виробничої собівартості, яка відображена записом Дт 23, 91 Кт 631, 685, 372 тощо.

Розділ 2. «Витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)»

У цьому розділі наводять дані про прямі та загальновиробничі витрати на виробництво продукції та послуг у рослинництві та тваринництві за період з 1 січня до 31 грудня звітного року. Тобто, на відміну від першого розділу, в якому наведено тільки виробничу собівартість виробленої продукції (яка складається з прямих та загальновиробничих витрат), в другому наводяться всі понесені витрати поточного року, разом з витратами на повністю загиблі посіви сільськогосподарських культур, які списані на збитки підприємства (надзвичайні витрати), а також зміни у витратах на незавершене виробництво.

Відповідна таблиця розділу 2 містить дві графи. В першій наводять витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) рослинництва, а в другій тваринництва. Нагадаємо, що ми розглядаємо тільки рослинництво – першу графу.

Отже, цей розділ містить інформацію про:

 1. прямі матеріальні витрати (рядок 2001);
 2. прямі витрати на оплату праці (рядок 2011). Сума за рік відповідно до бухгалтерського запису Дт 23 Кт 661;
 3. інші прямі витрати (рядок 2012);
 4. загальновиробничі витрати (рядок 2017). Загальна сума за дебетом рахунку 91.

NB: Перший, третій та четвертий види витрат містять в тому числі (але не виключно) окремі складові витрат, перелік яких наводимо нижче. «Не виключно» означає, що наводиться невиключний перелік складових. Фактично їх може бути більше. А, отже, сума відповідного виду витрат, наприклад, прямих матеріальних витрат у рядку 2001 може дорівнювати або бути більшою за суму наведених в окремих рядках складових.

Прямі матеріальні витрати (рядок 2001, до якого входить значення рядків 2002, 2003, 2005–2010. Причому сума рядків може бути рівною чи меншою за значення рядка 2001):

 • насіння та посадковий матеріал (2002);
 • інша продукція сільського господарства (2005) (гній, підстилка та інше);
 • мінеральні добрива (2006). Цей рядок не включає витрати на доставку мінеральних добрив у сільськогосподарське підприємство власним транспортом, підготовку для внесення в ґрунт, вивезення їх на поля тощо, які входять до загальновиробничих витрат;
 • пальне і мастильні матеріали (2007). Без витрат на їх транспортування власним транспортом;
 • електроенергія (2008);
 • паливо й енергія (2009);
 • запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту (2010). В п. 8 р. ІІІ Роз’яснення зазначено, що тут відображаються витрати запасних частин для тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин, меліоративних машин, вартість інструментів, кольорових і чорних металів, використаних на ремонт техніки й обладнання з виробничою метою, а також витрати на будівельні матеріали, які використані на ремонт виробничих об’єктів. Але це можливо тільки якщо сільгосппідприємство відносить ці витрати до складу прямих матеріальних витрат. Хоча як правило такі витрати віднести до складу прямих витрат досить проблематично. То ж їх включають до складу загальновиробничих. В такому разі, щоб дотриматися вимог до складання 50-сг, сільгосппідприємству доведеться для цілей складання 50-сг зменшувати загальновиробничі на суму таких витрат і включати їх до цього рядка. Або ж залишити цей рядок незаповненим, показавши ремонті витрати у складі загальновиробничих. А в разі виникнення питань, чому рядок пустий, обгрунтувати вимогами бухгалтерського обліку, що ці витрати сільгосппідприємство не може облікувати у складі прямих і обліковує у загальновиробничих.

Інші прямі витрати (рядок 2012, до якого входить значення рядків 2013–2016. Причому сума рядків може бути рівною чи меншою за значення рядка 2012):

 • відрахування на соціальні заходи (2013). Сума за рік відповідно до бухгалтерського запису Дт 23 Кт 651. Якщо сільгосппідприємство застосовувало ставку ЄСВ тільки в розмірі 22%, то перевірити цю суму можна, перемноживши на 22% значення рядка 2011;
 • орендна плата за земельні частки (паї) (2014). Тут та сама проблема, що і з запасними частинами в прямих матеріальних витратах. Орендну плату можуть включати до складу загальновиробничих витрат. Тому в цьому разі сільгосппідприємству доведеться чинити подібно тому, що ми радили робити з витратами на запасні частини;
 • орендна плата за майнові паї (2015). І тут та сама проблема, що з платою за земельні частки (див. вище);
 • амортизація (2016), нарахована за рік: Дт 23 Кт 13.

Із суми загальновиробничих витрат в рядку 2017 окремо в рядку 2018 «оплата послуг сторонніх організацій» відображають суми оплати стороннім організаціям за послуги з поточного ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілів, унесення добрив, боротьби зі шкідниками рослин (уключаючи дані щодо вартості використаних отрутохімікатів, біопрепаратів, медикаментів та інших засобів захисту), транспортування вантажів.

Розділ 3. «Наявність і рух продукції сільського господарства»

Містить дані (у центнерах, окрім окремих рядків, де інші одиниці виміру) про надходження та використання  протягом звітного року продукції сільського господарства за наведеним у формі переліком (у розрізі окремих культур).

У розділі ІV Роз’яснення зазначаються особливості визначення кількості окремих видів продукції:

 • зернові та зернобобові культури і соняшник (рядки 3002–3013) у вазі після доробки, включаючи некондиційне, подрібнене зерно у фізичній масі;
 • овочі відкритого і закритого ґрунту (рядок 3016) без урахування насінників і маточників овочевих культур, дані про які відображаються у рядку 3019.

Рядок 3022 «Сіно» відображає загальні обсяги сіна як власне заготовленого підприємством, так і придбаного, а також заготовленого працівниками для підприємства на землях Держземфонду та Держлісфонду.

Рядок 3023 «Солома та полова культур зернових (без стебел кукурудзи)» містить інформацію про надходження соломи і полови зернових та зернобобових культур (озимих та ярих) без стебел кукурудзи, незалежно від їхнього фактичного використання (на годівлю худоби, підстилку, інші потреби підприємства), крім соломи багаторічних трав, а також заготовлених дикорослих рослин.

Рядок 3036 «Борошно, крупи та інші продукти переробки зерна» містить інформацію про продукти переробки зерна та відходи його переробки як вироблені підприємством, так і отримані зі сторони.

Далі розглядаємо графи цього розділу.

Гр. 1. Обсяг продукції, наявної на початок року.

Увесь обсяг продукції (власновиробленої, придбаної, позиченої тощо) на початок року на 01.01.2018 р. На зберіганні як у господарстві, в орендованих приміщеннях, так і на сторонніх складах, елеваторах тощо. Фактично це кількісний залишок на початок року продукції, яка врахована на рахунку 27.

Гр. 2. Обсяг продукції, що надійшла протягом року (включаючи власне виробництво).

Загальна кількість надходження (в дебет рахунків 27, 28, 20) як власної продукції, так і придбаної на стороні, позиченої тощо.

Гр. 3. У тому числі обсяг придбаної продукції або отриманої іншим шляхом (крім власного виробництва) (із графи 2).

Дані про кількість придбаної продукції та продукції, отриманої іншим шляхом (за виключенням продукції власного виробництва), що надійшла на підприємство у звітному році (із зазначеної в графі 2) (в дебет рахунків 28, 20).

Гр. 4. Обсяг продукції, що вибула протягом року ( ≥  сумі граф 5–11).

Дані по цій графі більші або дорівнюють сумі даних по графах 5-11. Тут відображають кількість всієї вибулої протягом року продукції (проданої, переданої іншим суб’єктам на інших умовах, використаної на внутрішні цілі, втраченої при зберіганні тощо).

Гр. 5. «Обсяг продукції проданої переробним підприємствам».

Кількість продукції, проданої переробним підприємствам. Очевидно, що мається на увазі вся наявна продукція, як власновироблена, так і придбана на стороні. Кількість продукції, яка відображена бухгалтерським записом Дт 361 Кт 701, 702.

Гр. 6. «Обсяг продукції переробленої на власних потужностях та переданої для перероблення на давальницьких засадах».

При переробці на власних потужностях передану на переробку сільгосппродукцію відображають записом Дт 23 Кт 27. Передаючи на переробку на давальницьких умовах сторонньому переробнику – Дт 206 Кт 27. То ж дивимося ці бухгалтерські записи і вибираємо кількість переданої в переробку сільгосппродукції для заповнення цієї графи.

Гр. 7. «обсяг продукції реалізованої на ринках».

Наводяться дані  про обсяг продажу продукції на місцевих ринках та на ринках інших регіонів у межах України:

 • з транспортних засобів чи пристосованих для цього ділянок;
 • через власні магазини, ларьки, палатки;
 • громадянам безпосередньо з ланів (за винятком натуроплати),
 • з використанням інших шляхів реалізації громадянам (уключаючи своїх працівників) сільськогосподарської продукції.

Знову-таки, тут зазначається кількість проданої продукції, як власновирощеної, так і придбаної на стороні.

Як правило, такі розрахунки здійснюються за готівку. Тому варто вибирати кількість продукції, продаж якої відображається записами Дт 301 Кт 701, 702. Відповідно, собівартість цієї продукції списується записом Дт 901, 902 Кт 27, 28.

Гр. 8. «Обсяг продукції реалізованої населенню в рахунок оплати праці та земельні/майнові паї».

Вважаємо, що тут відображається як оплата праці і орендна плата в натуральній формі (сільгосппродукцією), так і сільгосппродукція, яка видана в рахунок оплати праці і оренди, нарахованої в грошовій формі. З точки зору обліку це та кількість продукції, яка закривається на субрахунки обліку зарплати і орендної плати. В бухгалтерському обліку такі операції найчастіше відображають окремими групами записів спершу як операція продажу продукції, далі операції нарахування зарплати (орендної плати), а потім зарахування заборгованості між виданою продукцією і нарахованою зарплатою (орендною платною): Дт 661, 685 Кт 361, 377.

Гр. 9. «Обсяг продукції витраченої на годівлю сільськогосподарських тварин».

Гр. 10. «Обсяг продукції витраченої для посіву (посадки, інкубації)».

Зрозуміло, що тут зазначається кількість власновирощеної сільгосппродукції, витраченої для посіву, посадки. Така продукція спершу має відображатися записом: Дт 208 Кт 27. А при витрачанні для посіву: Дт 23 Кт 208. То ж до цієї графи потрапить тільки фактично витрачена кількість продукції, що відображено останнім записом.

Гр. 11. «Обсяг продукції втраченої при зберіганні».

Ця графа вміщує дані про втрати продукції при зберіганні, включаючи втрати у межах установлених норм природних втрат. Такі втрати відображаються записом Дт 947 Кт 27, 28.

Розділ 4. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

Тут відображається в окремих графах по кожній позиції (рядку):

 1. обсяг (у кілограмах, штуках тощо) і
 2. вартість матеріально-технічних ресурсів і послуг (без урахування дотацій (компенсацій) і ПДВ та без урахування відсотків за кредит),

придбаних у звітному році підприємством для забезпечення власних виробничих потреб у сільському господарстві.

У рядках з 4010 по 4650 показують придбані за видами:

 • насіння;
 • розсаду;
 • саджанці;
 • нафтопродукти;
 • вугілля кам’яне;
 • газ природний;
 • добрива мінеральні;
 • засоби захисту рослин тощо.

Якщо придбані бензин (рядок 4200), дизельне паливо (рядок 4210) купувалися в одиницях об’єму, то для їх переведення у вагу можуть бути використані такі коефіцієнти: для бензину 0,74 кг/л; для дизельного палива (газойлів) 0,85 кг/л.

У рядках з 4660 по 5370 придбану нову сільськогосподарську техніку, без урахування техніки в оренді чи лізингу. Показники цих рядків не можуть бути більшими, ніж відповідні показники графи 3 форми державного статистичного спостереження № 10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», які відображають також техніку, що вже була в користуванні. У вільних рядках наводиться інформація про конкретні марки сільськогосподарської техніки, обладнання, устатковання та вантажних автомобілів із зазначенням їхніх кодів, які наведено в Роз’ясненнях. Далі наведемо марки і коди техніки, яка може зазначатися під відповідними рядками розділу 4 форми № 50-сг.

Під рядком 4670:

 • “Агромаш” 4671,
 • “Беларус” 4672,
 • “ХТЗ” 4673,
 • “Fоtоn” 4674,
 • “Jinma” 4675,
 • “Xingtai” 4676, і
 • інші трактори із потужністю менше 40 кВт 4690.

Під рядком 4700:

 • “Агромаш” 4701,
 • “Беларус” 4702,
 • “ВТЗ”  4703,
 • “Кий” 4704,
 • “ЛТЗ” 4705,
 • “МТЗ” 4706,
 • “ХТЗ” 4707,
 • “ЮМЗ” 4708,
 • “Fоtоn” 4709,
 • інші трактори із потужністю від 40 до 60 кВт 4720.

Під рядком 4730:

 • “Агротрон” 4731,
 • “Агрофарм” 4732,
 • “Беларус” 4733,
 • “Кий” 4734,
 • “МТЗ”  4735,
 • “ЮМЗ” 4736,
 • “Carraro” 4737,
 • “Case” 4738,
 • “Claаs” 4739,
 • “Deutz-Fahr” 4740,
 • “Fendt” 4741,
 • “Fоtоn” 4742,
 • “Hurlimann”  4743,
 • “John Deere” 4744,
 • “Kubota” 4745,
 • “Lamborgini” 4746,
 • “Landini” 4747,
 • “Lindner” 4748,
 • “Massey Ferguson” 4749,
 • “McCornick” 4750,
 • “New Holland” 4751,
 • “Pronar” 4752,
 • “Same” 4753,
 • “Steyr” — 4754,
 • “Ursus” 4755,
 • “Valtra” 4756,
 • “Zetor” 4757,
 • інші трактори із потужністю від 60 до 100 кВт 4759.

Під рядком 4760:

 • “Беларус” 4761,
 • “Кий” 4762,
 • “Коваль” 4763,
 • “ЛТЗ” 4764,
 • ТЯ-200 “Ярило” 4765,
 • “ХТА” 4766,
 • “ХТЗ” 4767,
 • “Ag-Chem Terra-Gator” 4768,
 • “Case” 4769,
 • “Challenger” 4770,
 • “Claаs” 4771,
 • “Deutz-Fahr” 4772,
 • “Doppstadt Grizzly” 4773,
 • “Fendt” 4774,
 • “Holmer Terra”  4775,
 • “JCB Fasttrac” 4776,
 • “John Deere” 4777,
 • “Kirovets” 4778,
 • “Lamborgini” 4779,
 • “Landini” 4780,
 • “Massey Ferguson” 4781,
 • “McCornick” 4782,
 • “Mersedes-Benz” 4783,
 • “New Holland” 4784,
 • “Same”  4785,
 • “Valtra” 4786,
 • “Versitayl” 4787,
 • “Vredo” 4788,
 • інші трактори із потужністю понад 100 кВт 4789.

Під рядком 4840:

 • ДА “Роса” 4841,
 • “ДДА-100 МА” 4842,
 • ДМ “Волжанка” 4843,
 • ДМ “Фрегат” 4844,
 • Дощувач “Днепр” 4845,
 • “Bertoud” 4846,
 • “Еko” 4847,
 • інші машини та пристрої для поливу 4860.


Під рядком 4930:

 • “Дніпро” 4931,
 • “Дон” 4932,
 • “Єнісей” 4933,
 • “Колос” 4934 ,
 • “Лан” 4935,
 • “Ліда”  4936,
 • “Нива” 4937,
 • “Полісся” 4938,
 • “Русь” 4939,
 • “Славутич” 4940,
 • “Case” 4941,
 • “Claаs”  4942,
 • “CR”, “CS”, “CX” 4943,
 • “Dominator” 4944,
 • “Fendt” 4945, “
 • John Deere 4946,
 • “L” 4947,
 • “Lexion” 4948,
 • “Massey Ferguson”  4949,
 • “Sampo” 4950,
 • “TC” 4951,
 • “TF” 4952,
 • “Tucano” 4953,
 • “TX” 4954,
 • інші зернозбиральні комбайни 4959.

Під рядком 4960:

 • “ККП” 4961,
 • “КМД”  4962,
 • “КМС” 4963,
 • “КСКУ” 4964,
 • “ПЗСК” 4965,
 • “ППК” 4966,
 • інші кукурудзозбиральні комбайни 4989.

Під рядком 4990:

 • “Дон”  4991,
 • “КЗК”, “ККЗ”  4992,
 • “КПИ-Ф”, “КРП-Ф” 4993,
 • “Полісся” 4994,
 • “Big X” 4995,
 • “Jaguar” 4996,
 • “John Deere” 4997,
 • “Mammut” 4998,
 • “MB” 4999,
 • “SH” 5000,
 • інші кормозбиральні комбайни 5019.

Під рядком 5020:

 • “КБМ”, “КС” 5021,
 • “КСН” 5022,
 • “КСП” 5023,
 • “МКК” 5024,
 • “РКМ” 5025,
 • “KR” 5026,
 • “Lectra” 5027,
 • “M” 5028,
 • “SF” 5029,
 • “SR” 5030,
 • “Тuro-Tiger” 5031,
 • “WIC” 5032,
 • інші бурякозбиральні комбайни 5049.

Під рядком 5100:

 • “Карусель” 5101,
 • “Паралель” 5102,
 • “Тандем” 5103,
 • “Ялинка” 5104,
 • інші доїльні установки та апарати 5120.

Під рядком 5160:

 • “БМКА” 5161,
 • “Брацлав”  5162,
 • “ЕКЗ” 5163,
 • “ІК-Ф” 5164,
 • ІСРК “Хозяін” 5165,
 • “КД” 5166,
 • “МКУ” 5167,
 • “ПЕС” 5168,
 • “ПК” 5169,
 • “УПК” 5170,
 • “Faresin” 5171,
 • “Samurai” 5172,
 • “Siloking” 5173,
 • “Sipma” 5174,
 • “Trioliet” 5175,
 • інші машини і механізми для приготування кормів 5189.

Під рядком 5240:

 • “ГАЗ” 5241,
 • “ЗИЛ” 5242,
 • “МАЗ” 5243,
 • “Foton” 5244,
 • “IVEKO” 5245,
 • “RAF” 5246,
 • інші автомобілі з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю 5 тонн і менше 5260.

Під рядком 5270:

 • “ЗИЛ” 5271,
 • “КамАЗ” 5272,
 • “МАЗ” 5273,
 • “IVEKO” 5274,
 • інші автомобілі з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю від 5 до 20 тонн 5290.

Під рядком 5300:

 • “IVEKO” 5301,
 • інші автомобілі з дизельними та напівдизельними двигунами внутрішнього згоряння з вантажопідйомністю понад 20 тонн 5309.


Під рядком 5340:

 • “ГАЗ” 5341,
 • “IVEKO” 5342,
 • інші автомобілі з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з вантажопідйомністю 5 т і менше  5349.

Під рядком 5370:

 • “ЗИЛ” 5371,
 • “IVEKO” 5372,
 • інші автомобілі з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з вантажопідйомністю більше 5 т 5379.

У рядках з 5400 по 5440 зазначають нові запчастини до сільгосптехніки.

Рядок 5441  будівельні матеріали.

Рядок 5442  лісо- та пиломатеріали.

В рядках з 5450 по 5700 придбані роботи і послуги. Причому в рядках з 5450 по 5490 зазначають роботи, проведені сторонніми організаціями наземними засобами. А рядок 5500 вміщує дані про витрати з транспортування, включаючи всі витрати (крім урахованих у відпускній ціні постачальника) на перевезення залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту, а також навантажувально-розвантажувальні роботи.

Олександр Золотухін, консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram