Ключові моменти відновлення весняної вегетації

Озимий ріпак – сільськогосподарська культура, яка однією із перших відновлює весняну вегетацію та швидко розвивається. Але за відносно низьких температур повітря і ґрунту та короткого світлового дня вона відчуває потребу у забезпеченні основними елементами мінерального живлення, котрі ще недоступні або малодоступні. Озимий ріпак потребує  високих норм елементів мінерального живлення і дуже швидко засвоює їх під час вегетації.

Вегетативна маса ріпаку озимого інтенсивно наростатиме впродовж перших тижнів після поновлення росту. Забезпечена достатньою кількістю азоту культура формуватиме високу продуктивність. Оскільки існує синергізм між азотом і фосфором в рослині, то підвищення споживання азоту викликає збільшення потреб у фосфорі. Фосфорні та калійні добрива вносять восени напередодні сівби, але останніми роками обсяги їх використання, порівняно з азотними, значно зменшилися. Проблема фосфорного та калійного живлення рослин полягає в тому, що валові запаси цих елементів у більшості ґрунтів є досить значними, але, залежно від типу ґрунту, коефіцієнт їх використання невисокий. Рослини краще засвоюватимуть ці елементи із ґрунту, якщо для ранньовесняного підживлення ріпаку озимого застосувати фосфор- і каліймобілізуючий бактеріальний препарат Граундфікс.

У чому особливість РК-мобілізатора Граундфікс?

Дія Граундфікс спрямована на поліпшення живлення рослин на усіх етапах їхнього росту і розвитку за рахунок:

  • трансформування міцно зв’язаних форм фосфору та калію у доступні рослинам форми,
  • накопичення різних форм азоту;
  • підвищення коефіцієнту використання поживних елементів із добрив;
  • сприяння вільному надходженню в рослини кремнію;
  • покращення біологічної активності та оздоровлення ґрунту.

Граундфікс – комплексний препарат, до складу якого входять  бактерії Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter sp., Paenibacillus polymyxa із загальним числом життєздатних клітин (0,5 – 1,5)×109 КУО/см3, а також молочнокислі бактерії, продуценти ферментів, вітаміни, фітогормони, амінокислоти та інші фізіологічно-активні речовини.

Особливо важливим для весняного підживлення посівів ріпаку озимого є визначення правильних термінів та норм внесення азотних добрив, адже негативно впливати на рослини може як дефіцит, так і надлишок азоту.

Одним із способів застосування біопрепарату Граундфікс є його внесення разом із КАС під час ранньовесняного підживлення ріпаку озимого. Це підтвердили проведені у 2017 р. лабораторні дослідження, які засвідчили, що у всіх варіантах ступінь титру біопрепарату із додаванням КАС (різних виробників) не був нижчим, ніж у контролі (вода).

Що на практиці?

Для вивчення сумісного внесення біопрепарату Граундфікс із КАС, проведено виробничі дослідження використання бакової суміші Граундфікс у нормі 5 л/га із КАС під час ранньовесняного підживлення ріпаку озимого на чорноземі типовому і сірому лісовому ґрунті  у Київській та Чернігівській обл.   (табл. 1).

Табл. 1. Умови проведення досліджень з біопрепаратом Граундфікс

Культура Рік Норма Тип ґрунту pH ґрунту Попередник
Ріпак  озимий 2017, 2021 5 л/га + КАС чорнозем 5,2-6,0 пшениця озима
2019, 2020 сірий лісовий 6,1-6,7

Аналіз погодних умов у роки проведення досліджень показує, що вегетація культури відбувалася у слабо посушливих умовах (ГТК – 0,7-0,9). Для визначення кількості рухомих форм фосфору та калію було відібрано зразки ґрунту. За результатами досліджень, здійснених упродовж 2017-2021 рр., встановлено, що основні закономірності впливу біопрепарату Граундфікс на зміну агрохімічних показників досліджуваних типів ґрунту та продуктивність ріпаку озимого зберігалися. За результатами агрохімічного аналізу ґрунту на чорноземі у варіанті із сумісним внесенням Граундфікс у нормі 5 л/га з КАС помічено тенденцію до підвищення умісту та рухомості доступних для рослини ріпаку озимого форм фосфору і калію, залежно від фази розвитку ВВСН, аналогічні результати спостерігались на сірому лісовому ґрунті (табл. 2).

Табл. 2. Результати агрохімічного аналізу  ґрунту впродовж вегетації ріпаку озимого

Варіант Обмінна кислотність,

рН сольовий

Лужногідролі-

зований

азот, мг/кг

Рухомий фосфор,

Р2О5, мг/кг

Ступінь рухомості
фосфору, Р2О5, мг/л
Рухомий калій,

К2О,  мг/кг

Ступінь рухомості калію,
К2О, мг/кг
ВВСН 30-34
Перед  внесенням препарату 5,1 117,6 177,5 0,26 178,8 35,6
ВВСН 5059
КАС 4,9 99,4 110,0 0,10 185,0 19,0
Граундфікс5 л/га +  КАС 5,2 89,6 115,0 0,12 202,5 23,2
ВВСН 80-85
КАС 5,1 78,4 112,8 0,57 171,5 6,6
Граундфікс5 л/га +  КАС 5,1 95,2 126,5 0,82 197,5 7,8
після збирання
КАС 5,1 91,0 113,6 0,62 161,2 6,2
Граундфікс5 л/га +  КАС 5,1 91,0 128,8 0,88 170,0 6,2

NB: Установлено, що внесення біопрепарату Граундфікс + КАС забезпечило зростання рухомого фосфору від 4,5 до 13,4%, залежно від фази розвитку ріпаку озимого, а обмінного калію від 5,4% до 15,2% порівняно з варіантом із застосуванням лише КАС.

Також, ці варіанти відзначалися вищим ступенем рухомості біогенних елементів незалежно від типу ґрунту. Чіткого впливу на забезпеченість рослин ріпаку озимого азотом не виявлено. Слід зазначити, що у фазу дозрівання культури та після збирання урожаю рухомість сполук фосфору залишається високою, що важливо враховувати у разі висівання наступних, а також сидеральних культур сівозміни.

Аналіз продуктивності ріпаку озимого показав, що ранньовесняне внесення бакової суміші Граундфікс 5 л/га з КАС сприяло підвищенню урожайності ріпаку озимого від 10,2 до 11,8% (Рис. 1).

Рис. 1. Середня урожайність ріпаку озимого залежно від типу ґрунту, т/га

Як щодо витрат?

Витрати на внесення Граундфікс під час ранньовесняного підживлення на виробничих дослідженнях становили 900 грн/га. Для розрахунку отриманого умовно-чистого прибутку брали стан цін на січень 2023 р. за 1 т ріпаку озимого – 13 900 грн.  Таким чином, отриманий від застосування біопрепарату Граундфікс умовно-чистий прибуток становив від 3 965 до 4 938 грн/га.

Отже, ранньовесняне підживлення ріпаку озимого із використанням Граундфіксу підвищує доступність у ґрунті рухомих форм фосфору і калію, що впливає на ріст та розвиток рослин та підвищує врожайність на 0,35-0,42 т/га.

О.В. Шморгун, канд. с.-г наук, БТУ-ЦЕНТР

Д.В. Літвінов, д. с.-г наук, НУБіП

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram