Бджільництво є важливою галуззю сільського господарства України, значення якого не обмежується лише виробництвом і отриманням прибутків від реалізації меду та іншої продукції. Завдяки запиленню ентомофільних рослин, медоносні бджоли стали важливим елементом підтримання комплексних зв’язків у тваринному і рослинному світі, а запилення бджолами посівів і насаджень сільськогосподарських культур сприяє підвищенню їх врожайності.
Порядок зайняття бджільництвом, створення пасік, охорони бджіл регулюється Законом України «Про бджільництво» від 22 лютого 2000 р. В розвиток зазначеного Закону Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 затверджено нові План породного районування бджіл, Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, Порядок реєстрації пасіки, Інструкцію з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про бджільництво» право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку, а також юридичні особи. Фізична або юридична особа з метою зайняття бджільництвом формує пасіку з бджолиних сімей, яка може мати підсобне приміщення, інвентар і обладнання та розміщується на відповідній земельній ділянці. Кількість бджолиних сімей, що може утримуватися юридичними та фізичними особами, не обмежується.

NB: На пасіках утримуються бджоли лише районованих у тій чи іншій місцевості порід згідно з Планом породного районування бджіл, затвердженим Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338.

Зайняття бджільництвом здійснюється без окремого дозволу органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Водночас через приписи ст. 13 Закону України «Про бджільництво» пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцеперебуванням юридичної особи, яка займається бджільництвом. Згідно З Порядком реєстрації пасіки, затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338, Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцеперебуванням юридичної особи, яка займається бджільництвом в органах місцевого самоврядування. Реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки (далі – паспорт пасіки) територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки затверджений Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338. Видача паспорта пасіки здійснюється в день звернення за заявою про видачу паспорта пасіки, форма якої додається до Наказу № 338 (додаток 2), що подається власником пасіки або уповноваженою ним особою до територіального органу компетентного органу за місцем проживання власника пасіки або місцезнаходженням пасіки в письмовій або електронній формі (з накладенням кваліфікованого електронного підпису). До заяви додається заповнений та підписаний власником пасіки або уповноваженою ним особою паспорт пасіки.

Після отримання територіальним органом компетентного органу в письмовій або електронній формі заяви про видачу паспорта пасіки та заповненого паспорта пасіки посадова особа територіального органу компетентного органу вносить інформацію до Реєстру паспортів пасік та здійснює видачу паспорта. Під час реєстрації паспорта пасіки йому присвоюється єдиний унікальний номер, який проставляється на титульному аркуші паспорта пасіки посадовою особою територіального органу компетентного органу (з відповідним підписом і печаткою) та вноситься разом з відомостями про пасіку до Реєстру паспортів пасік.

До відомостей, що вносяться до Реєстру паспортів пасік, належать:

єдиний унікальний номер; інформація власника пасіки найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи або фізичної особи підприємця; місце проживання фізичної особи або місцеперебування юридичної особи власника пасіки; контактна інформація власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адреса електронної пошти); місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); кількість бджолиних сімей; порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності); статус пасіки (зареєстрована/ліквідована).

NB: У разі зміни відомостей, зазначених вище, власник пасіки або уповноважена ним особа надає паспорт пасіки відповідному територіальному органу компетентного органу для оновлення відомостей у Реєстрі паспортів пасік до 15 травня поточного року.

У разі невідповідності заяви або паспорта пасіки встановленій формі, а також надання в них неповної інформації (не заповнено всі обов’язкові відомості в заяві або паспорті пасіки), заява та заповнений і підписаний паспорт пасіки повертаються в одноденний строк власнику пасіки або уповноваженій ним особі. Відмова у видачі паспорта пасіки з інших підстав не допускається.

Паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі його втрати, пошкодження або зміни власника пасіки за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи, що складається в довільній формі та подається до територіального органу компетентного органу.

У разі припинення діяльності пасіки власник пасіки або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це територіальний орган компетентного органу, що здійснював видачу паспорта пасіки. Територіальний орган компетентного органу протягом п’яти календарних днів у Реєстрі паспортів пасік змінює статус пасіки із зареєстрованої на ліквідовану.

Реєстр паспортів пасік розміщується на офіційному вебсайті компетентного органу. Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта не підлягає оприлюдненню.

Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки (додаток) власника пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення. До заяви додається засвідчена заявником копія паспорта пасіки.

У заяві зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи); найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи – підприємця); місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи – підприємця); код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи – підприємця); контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти).

Інформація про реєстрацію пасіки вноситься до журналу обліку пасік, який ведеться органами місцевого самоврядування. У журналі обліку пасік зазначається інформація, перелічена вище, а також: місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); кількість бджолиних сімей на дату реєстрації паспорта пасіки; порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності); єдиний унікальний номер.

У разі припинення діяльності пасіки її власник або уповноважена ним особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це орган місцевого самоврядування, де зареєстровано пасіку.

У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого органу місцевого самоврядування власник пасіки або уповноважена ним особа інформує про це вказані органи самоврядування. Інформація повинна бути надана засобами електронного зв’язку або в письмовій формі не пізніше ніж за два календарних дні до перевезення (кочівлі) пасіки на їх територію.

Власник пасіки або уповноважена ним особа надає відомості, зазначені вище, а також повідомляє про: місце запланованого розташування пасіки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); час запланованого прибуття та виїзду (дата початку і закінчення перевезення (кочівлі) пасіки); кількість бджолиних сімей під час перевезення (кочівлі) пасіки; контактну інформацію власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адресу електронної пошти).

У разі якщо інформація була надана лише телефоном, не пізніше наступного робочого дня після прибуття на місце кочівлі власник пасіки або уповноважена ним особа надає органу місцевого самоврядування, на адміністративну територію якого перевезено пасіку, електронне (підписане електронним цифровим підписом) або письмове повідомлення-підтвердження про прибуття. Орган місцевого самоврядування вносить подану власником пасіки або уповноваженою ним особою інформацію до журналу обліку пасік.

NB: Під час перевезення (кочівлі) пасіки власник пасіки зобов’язаний керуватися положеннями законодавства.

У разі надходження інформації про заплановане застосування засобів захисту рослин на адміністративній території органу місцевого самоврядування вказані органи самоврядування протягом чотирьох робочих годин повідомляють про це власників пасік та/або уповноважених ними осіб, зареєстрованих і таких, що прибули на кочівлю на їх територію, у встановленому законодавством порядку.

Тетяна Коваленко, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram