Для збереження основних фондів меліоративних систем державної власності чинним законодавством передбачена можливість консервації меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, яких з виробничих або технічних причин виводять з технологічного режиму роботи. Консервація передбачає комплекс заходів, спрямованих на тимчасове припинення їх експлуатації, господарського використання з можливістю подальшого відновлення їх функціонування. Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 липня 2017 року № 276.

Відповідно до організаційно-господарських, технічних та економічних можливостей водогосподарських організацій консервація меліоративних систем або їх об’єктів може бути

  • за типом: повною або частковою передбачає виведення з проектного режиму роботи інженерної інфраструктури частини меліоративної системи зрошуваної або осушувано-зволожуваної площі);
  • за строком: короткостроковою (строком до трьох років) та довгостроковою (понад три роки).

Консервації підлягають об’єкти інженерної інфраструктури меліоративних систем (зрошувальних, осушувальних): насосні станції, міжгосподарська та внутрішньогосподарська закрита меліоративна мережа та арматура на ній, гідротехнічні споруди тощо, з метою збереження і підтримання у працездатному стані всіх елементів меліоративної системи на площах, яких на тривалий період виключають з плану поливу (не будуть використовувати як зрошувані землі), та регулювання водного режиму (осушувані землі) з причин:

  • визнання земельної ділянки меліоративних систем деградованою та малопродуктивною, господарське використання якої є екологічно небезпечним та економічно неефективним, та/або техногенно забрудненою;
  • земельні ділянки меліоративних систем вилучаються для суспільних та інших потреб на підставі та в порядку, передбачених Земельним кодексом України;
  • відсутності коштів на утримання та ремонт меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, комплектацію та придбання дощувальної техніки, сплату за використання електроенергії і послуг з подавання та відведення води;
  • відсутності або незадовільного технічного стану дощувальної техніки, розкомплектованості технологічного устаткування насосних станцій, виходу з ладу внутрішньогосподарської закритої мережі, відключення на тривалий час енергопостачання об’єкта, тимчасового погіршення якості води в джерелах зрошення тощо. 

Читати: Відновити зрошування

Підготовка об’єктів інженерної інфраструктури на меліоративних системах до консервації, проведення їх консервації

Управління водного господарства, міжрайонні управління водного господарства, регіональні управління водних ресурсів, що здійснюють експлуатацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, готують і подають до обласного або басейнового управління водних ресурсів пропозиції щодо необхідності проведення консервації меліоративних фондів, визначення строків і конкретного джерела фінансування цих робіт з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням.

Також ці управління готують і подають пропозиції щодо необхідності проведення консервації меліоративних фондів, визначення строків і конкретного джерела фінансування цих робіт з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням до Держводагентства.

Переведення меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, які перебувають на балансі вищезазначених управлінь, на консервацію (повну, часткову, короткострокову або довгострокову) або продовження строку консервації здійснюється на підставі акта про консервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури комісією з консервації, яка створюється відповідно до наказу обласного або басейнового управління водних ресурсів.

Переведення на консервацію або продовження строку консервації меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, які перебувають на балансі управлінь магістральних каналів, басейнових та обласних управлінь водних ресурсів, здійснюється на підставі акта про консервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури комісією з консервації, яка створюється відповідно до наказу Держводагентства.

Комісію з консервації меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем очолює керівник обласного або басейнового управління водних ресурсів або його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Комісію з консервації меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, що перебувають на балансі управлінь магістральних каналів, обласного або басейнового управління водних ресурсів, очолює посадова особа Держводагентства.

До складу комісії з консервації входять: представники експлуатаційної та бухгалтерської служби водогосподарських організацій та за згодою представники структурних підрозділів районної та (або) обласної державних адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також представники органів місцевого самоврядування та землевласники (землекористувачі), що використовують меліоровані землі.

Комісія з консервації на підставі здійсненого обстеження складає акт про консервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, у якому обґрунтовує необхідність їх консервації з визначенням типу і строку консервації, матеріальних та фінансових витрат на її проведення, кількості персоналу для обслуговування меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, функціонування яких є необхідним, а також інших питань, пов’язаних з переведенням меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем на консервацію.

До зазначеного акта додається акт енергопостачальної організації щодо відключення від електропостачання (у разі виконання таких дій) і довідка про балансову вартість меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, що підлягають консервації, протокол технічної ради органу, уповноваженого управляти об’єктами державної власності, у зоні діяльності якого розташовані ці об’єкти, про консервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури.

Акт про консервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури затверджує голова комісії з консервації, після чого його з відповідними документами подають до водогосподарської організації, що створювала комісію з консервації. На підставі поданого акта і відповідних документів видається наказ Держводагентства (басейнового або обласного управління водних ресурсів) щодо проведення консервації державних меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури.

Інженерні заходи

Після затвердження акта про консервацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарські організації, які здійснюють їх експлуатацію, можуть виконувати комплекс заходів із проведення консервації. Порядок проведення демонтажу та перелік окремих об’єктів інженерної інфраструктури та окремих конструктивних елементів меліоративних систем (у тому числі устаткування) зазначаються в акті демонтажу окремих конструктивних елементів меліоративних систем при консервації, який затверджує голова комісії.

При повній консервації здійснюється демонтаж гідромеханічного та електротехнічного устаткування насосних станцій, яке не буде задіяне в подальшій експлуатації більше одного року, а при частковій – без демонтажу гідромеханічного та електротехнічного устаткування насосних станцій.

На гідротехнічних спорудах демонтажу підлягають електродвигуни та редуктори, а на закритих трубопроводах консервується запірно-регулювальна арматура.

При короткостроковій консервації відповідно до потреби водокористувачів у воді для зрошення та зволоження окремих площ демонтажу і консервації підлягає лише устаткування об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, яке не задіяне у технологічному процесі.

При довгостроковій консервації повністю демонтуються гідромеханічне, електротехнічне устаткування та кабельно-провідникова продукція. Металеві трубопроводи зрошувальної мережі (напірні, магістральні) та мережі електропостачання, які розміщено у межах цих земель та перебувають на балансі водогосподарських організацій, що здійснюють їх експлуатацію, також демонтуються у випадках, коли неможливо або економічно недоцільно їх збереження на системі.

При переведенні на консервацію проводиться технічний огляд усіх об’єктів інженерної інфраструктури, визначаються обсяги робіт, пов’язаних з демонтажем, ремонтом устаткування та його консервацією, складаються відомості про обсяги робіт із консервації та кошториси на виконання зазначених робіт.

Водогосподарські організації, які здійснюють експлуатацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, не рідше двох разів на рік (до і після вегетаційного періоду) повинні проводити технічне обстеження меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури цих систем, переведених у режим консервації, на підставі якого визначають потребу в проведенні додаткових невідкладних заходів з підтримання їх у належному стані.

Технічний нагляд за законсервованими меліоративними системами та окремими об’єктами інженерної інфраструктури цих систем полягає у проведенні робіт (без тривалого залучення механізмів та матеріальних ресурсів), спрямованих на підтримання окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, конструктивних елементів меліоративних систем (у тому числі устаткування) у стані готовності до використання за призначенням.

Колекторно-дренажні системи і відповідне устаткування на них можуть переводитись на консервацію лише за умови стійкого сприятливого меліоративного стану угідь та подальшого постійного нагляду за його зміною.

З метою недопущення негативного впливу на природні ресурси та стан навколишнього природного середовища через консервацію зрошувальних та осушувальних систем водогосподарські організації у межах повноважень здійснюють моніторинг зрошуваних та осушуваних земель та повідомляють орган місцевого самоврядування, на території якого розташована меліоративна система, для прийняття у разі потреби спільних відповідних рішень.

Т. О. Коваленко,
доктор юридичних наук, професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка